Klasa dostępu do bazy danych

Jest wiele gotowych rozwiązań dostępu do bazy danych ale czasami jest potrzebna prosta przejrzysta klasa. W której można łatwo się rozeznać a jednocześnie jest bardzo elastyczna. A oto moja propozycja.

Oto ogólna klasa zapewniejąca dostęp do bazy danych.

define("PROGRAM_PATH", str_replace($_SERVER["SCRIPT_NAME"], '', $_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]));
define("MODEL_PATH", PROGRAM_PATH."/model");

//ustawienia cache
define("CACHE_DB", true);
define("CACHE_DB_PATH", PROGRAM_PATH."/cache/db");
define("DB_PATH", MODEL_PATH."/db");

//konfiguracja bazy danych
define("DB_HOST", 'localhost');
define("DB_PORT", '3306');
define("DB_LOGIN", 'root');
define("DB_PASSWORD", 'rootpass123');
define("DB_DATABASE", 'test');

class Db_Mysql {

  private $con = null;

  public function __construct() {
    $this->connect();
  }

  public function __destruct() {
    $this->close();
  }

  private function connect() {

    $this->con = @mysql_pconnect(DB_HOST.':'.DB_PORT, DB_LOGIN, DB_PASSWORD);
    if (!$this->con) {
      throw new Exception('Nie można się połaczyć: ' . mysql_error());
    }

    $dbSelected = @mysql_select_db(DB_DATABASE, $this->con);
    if (!$dbSelected) {
      throw new Exception('Nie można ustawić bazy danych: ' . mysql_error());
    }

  }

  private function close() {
    mysql_close($this->con);
  }

  /**
   *
   * @param string $sql
   * @return resource
   */
  private function query($sql) {
	mysql_query("SET NAMES 'utf8';", $this->con);
    $result = mysql_query($sql, $this->con);

    if(!$result) {
      throw new Exception('Zapytanie "'.$sql.'" jest niepoprawne (' . mysql_error() . ').');
    }

	if(isset ($_SESSION['sqlQuery']) ) {
	  $_SESSION['sqlQuery']++;
	} else {
	  $_SESSION['sqlQuery'] = 1;
	}

    return $result;
  }

  /**
   *
   * @param resource $query
   * @return array
   */
  private function fetch($query) {
	if(is_bool($query)) {
	  return array();
	}
    return mysql_fetch_assoc($query);
  }

  //------------------------------------------------------------------------

  /**
   *
   * @param string $sql
   * @return array
   */
  private function queryFetchOneRow($sql) {
	return $this->fetch($this->query($sql));
  }

  /**
   *
   * @param string $sql
   * @return array
   */
  private function queryFetchAllRow($sql) {
	$query = $this->query($sql);

	$result = array();

	while ($row = $this->fetch($query)) {
	  $result[] = $row;
	}

	return $result;
  }

  private function queryFetch($sql, $row) {
	if($row == 'all') {
	  return $this->queryFetchAllRow($sql);
	} elseif($row == 'one') {
	  return $this->queryFetchOneRow($sql);
	} else {
	  throw new Exception('Nie właściwy argument "row" ('.$row.').');
	}
  }

  /**
   *
   * Wykonuje zapytanie uwzglądniając cache.
   *
   * @param string $sql
   * @param string $row all|one OPTIONAL
   * @param string $cacheName OPTIONAL
   * @param int $cacheLifeTime OPTIONAL Czas życie cache w sekundach
   * @return array
   */
  protected function getFromDb($sql, $row = 'all', $cacheName = null, $cacheLifeTime = 60) {

	if(!CACHE_DB) {
	  $result = $this->queryFetch($sql, $row); //wykonuje zapytanie do bazy
	} elseif(is_string($cacheName)) { //należy skorzystać z cache
	  $dataCache = $this->getCacheData($cacheName); //odczytuje cache
	  if(is_null($dataCache)) { //jeśli nie ma cache lub się przeterminowało
		$result = $this->queryFetch($sql, $row); //wykonuje zapytanie do bazy
		$this->setCacheData($cacheName, $cacheLifeTime, $result); //zapisuje cache
	  } else { //cache jest
		$result = $dataCache; //więc z niego korzystam
	  }
	} else {
	  $result = $this->queryFetch($sql, $row); //wykonuje zapytanie do bazy
	}

	return $result;
  }

  //------------------------------------------------------------------------

  /**
   *
   * Zwraca obiekt obsługujący cache zapytań do bazy.
   *
   * @return Db_Cache
   */
  private function getDbCache() {
	require_once DB_PATH.'/Db_Cache.php';
	return new Db_Cache();
  }

  /**
   *
   * Pobiera dane z cache.
   *
   * Jeśli zwraca null to znaczy, że nie ma cache lub cache wygasł.
   *
   * @param string $cacheName
   * @return mixed|null
   */
  private function getCacheData($cacheName) {
	return $this->getDbCache()->getData($cacheName);
  }

  /**
   *
   * Dodaje dane do cache.
   *
   * @param string $cacheName
   * @param int $lifeTime
   * @param mixed $data
   * @return void
   */
  private function setCacheData($cacheName, $lifeTime, $data) {
	return $this->getDbCache()->setData($cacheName, $lifeTime, $data);
  }

  /**
   *
   * Usuwa cache.
   *
   * @param string $cacheName
   * @return void
   */
  protected function clearCache($cacheName) {
	return $this->getDbCache()->clearCache($cacheName);
  }

  //------------------------------------------------------------------------

  /**
   * Usuwa zabronione znaki z wartości w zapytaniach SQL
   *
   * @param string $value
   * @return string
   */
  protected function cleanValue($value) {
	return str_replace(array("'",'"'), array('’','"'), $value);
  }

}

Potem każda tabelka (można też dokonać innego podziału) ma swoją klasę:

class Db_Mysql_Ksiazki extends Db_Mysql {

  public function __construct() {
    parent::__construct();
  }

  public function insertKsiazki($id, $desc, $isbn, $language, $title, $types, $author, $publication_date) {
    $title = $this->cleanValue($title);
    $desc = $this->cleanValue($desc);
    $author = $this->cleanValue($author);
    $publisher = $this->cleanValue($publisher);

    $sql = "INSERT INTO `ksiazki` (`id`, `desc`, `isbn`, `language`, `title`, `types`, `author`, `publication_date`) VALUES ('".$id."', '".$desc."', '".$isbn."', '".$language."', '".$title."', '".$types."', '".$author."', '".$publication_date."');";
    $this->getFromDb($sql);
  }

  public function truncateKsiazki() {
    $sql = "TRUNCATE TABLE `ksiazki`;";
    $this->getFromDb($sql);
  }

  public function selectRandomKsiazki($limit = 1) {
    $sql = "SELECT * FROM ksiazki ORDER BY RAND() LIMIT ".$limit.";";
    return $this->getFromDb($sql);
  }

  public function selectKsiazkiById($id) {
    $sql = "SELECT * FROM ksiazki WHERE id = ".$id.";";
    return $this->getFromDb($sql,'one', 'book_'.$id, 43200);
  }

}

Użycie w programie jest już proste:

$dbKsiazki = new Db_Mysql_Ksiazki();
$book = $dbKsiazki->selectRandomKsiazki();

2 thoughts on “Klasa dostępu do bazy danych

Comments are closed.